Om klubben

Vedtægter

Seneste opdateret
1. september 2021

Vedtægter for Holbæk Badminton Klub

§1

Klubbens navn er Holbæk Badminton Klub. Klubbens adresse er Holbæk Badmintonklub, Sports Allé 1, 4300 Holbæk.

§2

Klubbens formål er at fremme og udbrede kendskabet til badmintonspil og herigennem at skabe en klub, hvor badminton og socialt samvær i fællesskab skal være ramme for et rigt og meningsfyldt klubliv.
Klubben er gennem ”Badminton Sjælland” medlem af ”Badminton Danmark” og er via dette medlemskab forpligtet til at følge det regelsæt, der fastsættes af disse.

§3
Kontingentet for aktive spillere fastsættes af generalforsamlingen for en sæson ad gangen. Opkrævningsterminerne fastsættes af bestyrelsen og meddeles medlemmerne ved indbydelse til tegning for den nye sæson. Indmeldelse er bindende for sæsonen og udmeldelse fritager ikke for betaling for resten af sæsonen.
Såfremt det måtte være nødvendigt at fremsende rykker til medlemmer, er foreningen berettiget til at opkræve rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker, dog maksimalt for 3.
Rykkergebyret kan ved simpelt flertal ændres på en ordinær generalforsamling.

§4
Medlemsforholdet vedvarer indtil skriftlig udmeldelse bringes til ophør, men det kan bringes til ophør, såfremt kontingentet ikke betales rettidigt.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser, for hvilke alene klubbens formue hæfter.
Bestyrelsen kan endvidere, når særlige forhold – herunder usportslig optræden – taler derfor, ekskludere et medlem.
Det ekskluderede medlem kan forlange sin sag forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling, der afgør spørgsmålet om eksklusionen ved skriftlig afstemning og med simpel stemmeflerhed.
Afgørelsen kan appelleres til Badminton Danmarks amatør- og ordensudvalg.

§5
Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der alle vælges ved direkte valg for en toårig periode.
De 8 medlemmer skal have ansvar på følgende områder:
Formand, næstformand, sekretær, kasserer, seniorformand, ungdomsformand, veteranformand, menigt medlem.
Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen.
Formand, næstformand og kasserer kan hver for sig træffe afgørelser på bestyrelsens vegne, hvor det af tidsmæssige eller praktiske grunde ikke er muligt at afvente bestyrelsen afgørelse.
Forelægges senest ved næste ordinære bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren.
Kassereren har ansvar for opkrævning af kontingent og banetider.
Forestå udbetalinger og rykkere, føre klubbens regnskab plus sørge for at klubbens midler altid er indsat på klubbens bankkonto.
Revision foretages mindst 1 gang årligt af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Der vælges 1 revisorsuppleant på generalforsamlingen.

§6
De enkelte afdelingsformænd er ansvarlige for, at der etableres henholdsvis et seniorudvalg, et ungdomsudvalg og et veteranudvalg.
Sekretæren er ansvarlig for at tage referat af bestyrelsesmøde samt vedligeholdelse/opdatering af klubbens hjemmeside.
Der nedsættes et aktivitetsudvalg, der varetager klubbens events: bingo, loppemarked, Skvulp osv.

§7
Øverste myndighed i klubbens anliggende er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig ved simpel stemmeflerhed, uden hensyn til antal fremmødte medlemmer.
Vedtægtsændringer kræver tilslutning af 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Opnås sådan stemmeflerhed ikke på en generalforsamling, afholdes en ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger, som er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
For vedtagelse kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer herfor.

§8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
Indkaldelse sker med 3 ugers varsel ved opslag og ved annonce/indkaldelse i lokalt medie.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning- suppleret af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
4. Budgetterne – herunder fastsættelse af kontingent for kommende sæson
5. Indkomne forslag
6. Valg af:
        a. Formand (ulige år)
        b. Næstformand (lige år)
        c. Kasserer (ulige år)
        d. Sekretær (lige år)
        e. Seniorformand (ulige år)
        f. Ungdomsformand (lige år)
        g. Veteranformand (ulige år)
        h. Menigt medlem (lige år)

§9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig motiveret krav herom.
Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest 1 måned efter anmodning herom.
Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes efter samme regelsæt som gældende for den ordinære generalforsamling.

§10
Stemmeret har kun aktive medlemmer over 18 år, og kun såfremt de har været medlemmer i de seneste 3 måneder.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. For medlemmer under 18 år udøves valgretten af medlemmets forældre/forældremyndighedens indehaver(e) i forening.
Valgbare er alle personer over 18 år uanset medlemskab.

§11
Skriftlig afstemning foretages, når bestyrelsen og/eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer fremsætter krav herom.

§12
Bestyrelsen kan undtagelsesvis – og med rimeligt varsel – suspendere spilleplanen en hvilken som helst dag til brug for konkurrencer o. Lign., dog ikke mere end 3 gange samme ugedag i sæsonen.

§13
Som udgangspunkt er alene bestyrelsen vederlagt for sit arbejde i klubben.
Vederlaget giver det enkelte bestyrelsesmedlem frit kontingent.
Et kvalificeret flertal på 5 i bestyrelsen kan beslutte, at andre end bestyrelsesmedlemmerne skal aflønnes.
I så fald skal vederlaget angives som særskilt post i regnskabet, så medlemmerne har mulighed for at forholde sig dertil.

§14
Klubbens regnskabsår er: maj – april

§15
Klubbens opløsning:
Bestemmelse herom kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt i denne særlige anledning.
For at klubben kan opløses, skal mindst ¾ af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemme herfor.
Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der vil være at afholde senest 45 dage efter den første generalforsamling, hvor klubbens eventuelle opløsning da kan besluttes med ¾ af de fremmødte antal stemmer.
I tilfælde af klubbens opløsning skal eventuelle aktiver skænkes til et sportsligt formål.
Dette formål bestemmes af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

§16
Nærværende vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 28.marts 2019. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.