Om klubben

Vedtægter

Seneste opdateret
24. maj 2023

Vedtægter for Holbæk Badminton Klub

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Holbæk Badminton Klub, og den er stiftet oktober 1938.


Stk. 2: Foreningens hjemstedskommune er 4300 Holbæk.

$ 2 Formål

Stk. 1: Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræt i form af Badminton. Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem sociale aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§ 3 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen er tilsluttet Badminton Danmark gennem medlemskab hos Badminton Sjælland samt DGI og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

§ 4 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive medlemmer og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere. Desuden kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, hvis særlige forhold taler for det.

Stk. 2: Hvis det måtte være nødvendigt at fremsende rykker til medlemmer, er foreningen berettiget til at opkræve rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker, dog maksimalt for 3. Rykkergebyret kan ved simpelt flertal ændres på en ordinær generalforsamling.

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2: Bestyrelsen består af en formand, kasserer, sekretær, ungdomsformand, seniorformand samt veteran- og motionistformand.
Bestyrelsen foretager den nødvendige fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år.
Én suppleant vælges hvert år for et år. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden som kan tilpasses og ændres uden afstemning på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Sekretæren udarbejder referat af bestyrelsens møder.

Stk. 4: hvis en sag ikke tåler udsættelse, er formanden bemyndiget til at disponere på bestyrelsens vegne sammen med minimum ét andet medlem af bestyrelsen. Formanden skal dog så vidt muligt søge godkendelse hos et flertal af bestyrelsens medlemmer, og i alle tilfælde skal bestyrelsen efterfølgende orienteres hurtigst muligt.

§ 6 Vederlag

Stk. 1: Som udgangspunkt er alene bestyrelsen vederlagt for sit arbejde i klubben. Vederlaget giver det enkelte bestyrelsesmedlem frit kontingent. Et kvalificeret flertal på 5 i bestyrelsen kan beslutte, at andre end bestyrelsesmedlemmerne skal aflønnes/honoreres. I så fald skal vederlaget angives som særskilt post i regnskabet, så medlemmerne har mulighed for at forholde sig dertil.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned.

Stk. 3: Indkaldelse sker med 3 ugers varsel ved opslag og ved mail, klubbens hjemmeside samt digitale medier.

Stk. 4: Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag.

Stk. 5: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder, dog kun én stemme pr. fremmødte medlem.

Stk. 6: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 7: Skriftlig afstemning foretages, når bestyrelsen og/eller mindst 1 stemmeberettigede medlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 8: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 9: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor, formand og kasserer er enhver, der er fyldt 18 år.

Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning- suppleret af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
3. Indkomne forslag
4. Regnskabet fremlægges til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent for kommende sæson
6. Valg af:
  a. Formand (ulige år)
  b. Kasserer (ulige år)
  c. Sekretær (lige år)
  d. Seniorformand (lige år)
  e. Ungdomsformand (lige år)
  f. Veteran- og motionistformand (ulige år)
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af de aktive medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.
Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest 1 måned efter anmodning herom.
Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes efter samme regelsæt som gældende for den ordinære generalforsamling og skal finde sted senest 60 dage efter den ordinære generalforsamling.

§ 10 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er maj-april.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af den generalforsamlingens valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år.

Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner.

Stk. 5: Revisoren skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

§ 11 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom lånoptagelse på mere end 100.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§ 12 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 13 Klubbens opløsning

Stk. 1: Bestemmelse herom kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt i denne særlige anledning.
For at klubben kan opløses, skal mindst ¾ af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemme herfor.
Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der vil være at afholde senest 45 dage efter den første generalforsamling, hvor klubbens eventuelle opløsning da kan besluttes med ¾ af de fremmødte antal stemmer.

Stk: 2: I tilfælde af klubbens opløsning skal eventuelle aktiver skænkes til et almennyttigt formål.
Dette formål bestemmes af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

§ 14 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, hvis vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Hvis den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættestil bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.

Stk. 4: Afgørelsen kan appelleres til Badminton Danmarks amatør- og ordensudvalg.

Stk. 5: Hvis et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.